Cudzí systém prevzatie

Každý systém, ktorý sme nerealizovali, alebo sme ho realizovali ale ho dlhodobo nekontrolujeme a s jeho prevádzkovateľom sme nepodpísali novú zmluvu o technickej službe do konca roku 2016, (pre zdĺhavosť a náročnosť procesu predlžujeme prechodové obdobie do 31.3.2017) je pre spoločnosť DOBRO, spol. s r.o.  CUDZÍ SYSTÉM. Na cudzích systémoch nie je možné vykonávať žiadny servisný úkon bez prevzatia systému do servisnej starostlivosti.

Pokiaľ Vám nie je pôvodným dodávateľom poskytovaný uspokojivý servis, je možne nás požiadať o prevzatie. Prevzatie systému do našej starostlivosti znamená nasledovné:

-        naše dôsledné oboznámenie sa so stavom systému (spôsob ťahania káblov, trasy, kvalita realizácie, kvalita komponentov, vek systému.....)

-        posúdenie stavu systému a rozhodnutie, či je možné systém prevziať našou organizáciou

-        cenová ponuka na prevzatie systému, zosúladenie s platnou legislatívou a na PAUŠÁL

-        objednanie prevzatia systému prevádzkovateľom na základe ponuky

-        uvedenie systému do súladu s platnou legislatívou, prevzatie systému a podpísanie zmluvy

Vyhradzujeme si právo odmietnuť prevziať systém do servisnej starostlivosti alebo požadovať jeho opravu alebo rekonštrukciu v prípade, že si to bude systém na základe nášho posúdenia vyžadovať. V prípade bezchybne postaveného systému inou organizáciou v dobrej kondícii je cena prevzatia systému na úrovni 1,5 až 2 násobku ceny ročného základného paušálneho poplatku „nášho“ systému. 


Späť