Argumentačná úvaha:

Čo nás vedie k poskytovaniu servisnej starostlivosti len na základe zmluvy s paušálnym poplatkom:

 

Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS) je špecifická tým, že je veľmi ťažké posúdiť jej kvalitu. Schopnosť zachytiť narušiteľa, nenechať sa vyradiť a oklamať páchateľom, nevyvolávať falošné poplachy a nekaziť sa. To sú hlavné kvalitatívne kritéria EZS. Môžete ich posúdiť? Pred samotnou kúpou je takéto posúdenie takmer nemožné. Zákazníkovi nezostáva iné, len dôverovať dodávateľovi a plne sa na neho spoľahnúť. Samozrejme môže siahnuť po odbornej literatúre, časopisoch, internete a naberať informácie, spracovať, vytriediť, porovnať a tak sa rozhodnúť. V súčasnosti je tento prístup takmer nemožný, pretože množstvo, rozsah a zložitosť technológii, ktoré používame nám takýto prístup časovo neumožňujú. Ešte tak u vecí, ktoré nás tešia a bavia (auto, TV, PC, tablet ... ), ale u veci, ktorú musíme mať len ako nutné zlo pre elimináciu iného zla?

Javí sa, že referencie a cena sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere dodávateľa EZS zákazníkom.

Referencie:

Pokiaľ sú z dôveryhodných zdrojov (vlastná skúsenosť, spoľahliví známi) je akceptovateľné kritérium. 

 

Cena:

Niet zradnejšieho kritéria, ako je cena.

Súčasné dravé obchodné prostredie vytvára stále väčší tlak na znižovanie nákladov. Deje sa to plošne počnúc jednotlivcami cez firmy, developerov až po štát. Bolo by to v poriadku, pokiaľ by sa súčasne dodržiavali pravidlá, ako zachovanie kvality, životnosti, servisnej starostlivosti a rešpektovania legislatívnych rámcov (zákony, technické normy). Žiaľ, dodržiavanie týchto pravidiel často zostáva v polohe deklaratívnej.

Tvorcovia týchto pravidiel (štát, kompetentné inštitúcie) sa spoliehajú na slušnosť a zodpovednosť zainteresovaných. Ale ekonomický tlak láme aj silné povahy. Nutnosť prežiť, alebo nekonečná nenažranosť a minimálna kontrola pravidiel ich tvorcom dáva stále väčší priestor beztrestnému zavádzaniu a klamaniu zákazníka. Čo si zákazník sám nenaštuduje, neukontroluje a neukričí to nemá. Ako by systém (štát) mohol ukontrolovať „tak nepodstatnú“ oblasť, ako je zabezpečovacia a kamerová technika, ktorá v porovnaní s inými oblasťami nikoho priamo vážne neohrozuje, keď nezvláda kontrolu dodržiavania pravidiel v tak kritických oblastiach, ako je požiarna ochrana, stavebníctvo, zdravotníctvo atď. Prečo je toľko požiarov, padajúcich budov (dokonca mostu)? O zdravotníctve príklady ani nebudem uvádzať. Vyplýva to z úrovne kultúry, vzdelanosti a zodpovednosti celej spoločnosti. Samozrejme, toto nie je čiernobiely problém a mnoho veci funguje len práve pre kladné vlastnosti jednotlivcov.    

Na trh stále vstupujú nové subjekty, ktoré odhliadnuc od úrovne ich odborných znalosti (či neznalosti), cítia, že nedodržiavanie pravidiel ich nijako neohrozuje. Vykonávanie činnosti bez patričných oprávnení (licencie, odborná spôsobilosť ...), neznalosť platných noriem, absolútna ignorancia zákonných rámcov je dnes úplne bežná prax. Väčšinou bez akýchkoľvek dôsledkov. Štát robí minimálnu preventívnu kontrolu. (Chápeme, stojí to peniaze).

Ak to Tí ktorí máme vštepenú snahu dodržiavať pravidlá a takéto správanie nás existenčne ohrozuje, konzultujeme s kompetentnými, povedia: „... stačí podať oznámenie...“. No Tí čo si pamätajú „socializmus“ majú v sebe k „udávaniu“ podvedomý odpor. Aj toto je potrebné prehodnotiť, pretože ide aj o dobro zákazníka a celej spoločnosti.

A tak permanentne zápasíme s časťou konkurencie, ktorá minimalizuje svoje náklady nedodržiavaním pravidiel. Neochotou a neschopnosťou poskytovať serióznu servisnú starostlivosť. Bežná je čierna práca, špekulácia s DPH. I keď životnosť týchto subjektov nie je dlhá, problém to nerieši, pretože sa opakuje v nových a nových podobách.

Kvalitu, odbornosť a serióznosť našich služieb sa snažíme zvyšovať. Aj preto si môžeme dovoliť nemať najnižšie ceny. (I keď nás neobjektívna nálepka „drahej firmy“ neteší). Dávno sme sa rozhodli nebojovať o zákazky, kde je jediným kritériom cena.

Zodpovedný prístup k servisnej starostlivosti a dodržiavaniu noriem a zákonov nás paradoxne ohrozuje. Ide totiž o aspekt, ktorý zvyšuje nákladovosť a znižuje efektívnosť činnosti spoločnosti. Poskytovanie serióznej servisnej starostlivosti je ekonomická záťaž. Nie je možné, napriek vysokej odbornej znalosti systémov dosahovať servisnou činnosťou taký ekonomický profit ( výnos ) ako realizáciou nových systémov. Preto sa musí časť nákladov na servis premietnuť aj do prvotných cien pri realizácii systémov. To ale vedia všetci, preto pri svojej cenotvorbe veľmi so servisnou činnosťou nepočítajú, aby vyhrali danú zákazku. Ich následný prístup k servisu a údržbe spôsobuje, že sa zákazníci, ktorí tieto skutočnosti nevideli, alebo nechceli vidieť pokúšajú nájsť inú servisnú organizáciu, ktorá by sa o ich systém postarala. A tak sme stále častejšie oslovovaní so žiadosťou, aby sme prevzali „cudzí systém“ do svojej starostlivosti. Preberáme systémy, ktorých kvalita a kvalita ich prevedenia nedosahuje kvalitu nami dodaných systémov. Systémy na ktorých prvotný balík výnosu nešiel do našej spoločnosti. Zariadenia, ktoré nepoznáme a musíme sa s nimi oboznámiť, čo nikdy nie je možné do takej úrovne, ako keby sme ich postavili. Toto je veľká ekonomická záťaž. Tento fenomén dosiahol úroveň, ktorá nie je v takomto režime ďalej udržateľná.

Poskytujeme servisné zákroky rýchlo. Problémy riešime efektívne vďaka bohatým skúsenostiam a systematickej evidencie (od roku 1991). Napriek tomu riešime problémy veľmi často predovšetkým preto, že systémom nevenuje nikto (takmer) žiadnu pozornosť. Zodpovednosť za stav, funkčnosť a bezpečnosť systému je výhradne na jeho prevádzkovateľovi (väčšinou vlastníkovi). Dnes má každý toľko povinností a aktivít, že je pochopiteľné na akom mieste je v rebríčku dôležitosti zabezpečovací systém. A tak si tieto systémy zodpovedne plnia svoju úlohu ( zodpovedne len v prípade, ak nemajú skrytú chybu, nefunkčnosť ) až do momentu kritickej chyby, ktorá spôsobí jeho viditeľnú nefunkčnosť.

Podľa Murphyho pravidiel v čo najnevhodnejšej chvíli. Piatok na konci pracovnej doby, víkend, noc, sviatok...

Veľkej časti týchto problémov a porúch (skrytých i viditeľných) by sa dalo vyhnúť pravidelnou kontrolou, meraním a obhliadkou systému.

Keďže je v našom i zákazníkovom záujme plná funkčnosť systému a minimalizácia porúch a zlyhaní, rozhodli sme sa ďalej neakceptovať stav, kedy je vďaka zaneprázdnenosti a neznalosti povinnosti prevádzkovateľa systému tento bez kontroly a údržby. I keď je povinnosť prevádzkovať a udržiavať zariadenie vo funkčnom a zdravie a majetok neohrozujúcom stave na majiteľovi (prevádzkovateľovi) zariadenia, rozhodli sme sa prevziať kontrolu nad dodržiavaním týchto pravidiel my. Toto budeme konať na základe zmluvného vzťahu v rozsahu a komforte podľa potrieb, požiadaviek a možnosti zákazníka vychádzajúc z platných zákonov a noriem.

Systémy, ktoré nebudú prevádzkované na základe takejto zmluvy a podľa platných zákonov a noriem sa pre nás stávajú systémami „cudzími“.

Takéto objekty i objekty, ktoré sú skutočne cudzie ( postavené inou dodávateľskou organizáciou ) sme ochotní prevziať do našej servisnej starostlivosti po krokoch, v ktorých sa dôsledne oboznámime so systémom, posúdime jeho stav, uvedieme ho do súladu s platnou legislatívou a uzavrieme s prevádzkovateľom zmluvu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť prevziať systém do servisnej starostlivosti alebo požadovať jeho opravu, rekonštrukciu v prípade, že si to bude systém na základe nášho posúdenia vyžadovať. Pre každé takéto prevzatie bude vypracovaná cenová ponuka. V prípade bezchybne postaveného systému inou organizáciou v dobrej kondícii je cena prevzatia systému na úrovni 1,5 až 2 násobku ceny ročného základného paušálneho poplatku „nášho“ systému.

Základná cena pre prístup k naším servisným službám na jeden rok je poplatok za predpísane úkony spojene s kontrolou bezpečnosti a funkčnosti systému vyplývajúce z požiadaviek platných noriem. Splatná je po vykonaní týchto úkonov. V skutočnosti je tento stav vlastne totožný so súčasným stavom zákazníkov, ktorí si nás pravidelne raz ročne objednávajú na kontrolu systému. Pre týchto zákazníkov platí, že ak nám nechcú podpísať novú zmluvu, majú naďalej našu plnú servisnú starostlivosť. My sa budeme riadiť svojimi internými pravidlami a budeme pristupovať k týmto zákazníkom rovnako ako ku všetkým, ktorí podpíšu novú zmluvu. Ak nás neobjednajú na kontrolu EZS, oznámime im pred uplynutím termínu, že opomenuli túto skutočnosť a ak nám neumožnia kontrolu EZS, vypovieme im zmluvu a systém sa týmto stáva pre nás „cudzím systémom“. 

Tieto kroky zabezpečia:

-        zvýšenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezporuchovosti systémov

-        minimalizáciu falošných poplachov a zbytočných porúch

-        vytvorenie ekonomického balíka pre výkonný a efektívny servis

-        rozdelenie úrovne servisného prístupu podľa potrieb a možnosti zákazníkov

-        odstránenie objektov z nášho servisného portfólia, kde už zanikla jeho skutočná potreba a používa sa len ako atrapa na odradenie páchateľov

 

Nakoľko udržiavame niekoľko stoviek systémov, predpokladáme, že sa čiastočne zníži počet objektov v našej servisnej starostlivosti a súčasne sa vytvorí akýsi poisťovací efekt pre správu a údržbu všetkých ostatných.

Možno patríte medzi tých, ktorí nemali dlhšiu dobu vážnejšie problémy so systémom, no je vhodné upozorniť, že mávajú tieto systémy aj vážne a komplikované stavy na ktorých analýze a odstránení pracujeme tak dlho, že pri normálnom hodinovom zúčtovaní by sme za tie peniaze systém zrekonštruovali. Keďže pri závažných poruchách nie je veľmi vôľa ani cenový priestor na časovo náročnú opravu, tento poisťovací efekt nám umožní dôslednejšie riešenie problémov a dlhodobejšie prevádzkovanie systémov.

Samozrejme, že sme za rekonštrukciu, alebo úplnú obnovu zastaraných systémov a pre podporu budeme novšie a zrekonštruované systémy udržiavať za zvýhodnené ceny.  

Súčasťou týchto opatrení bude snaha o dosiahnutie stavu, aby sme boli schopní udržiavať, analyzovať a opravovať všetky systémy aj na diaľku. Súčasné technológie to umožňujú a pri dodržaní určitých bezpečnostných opatrení ide o značné zefektívnenie údržby a skvalitnenie funkčnosti systému.

Naša spoločnosť ďalej zriadila PCO pre prijem technických správ zo systémov. Umožní nám to mať systémy zákazníkov, ktorí to budú požadovať pod 24hod. kontrolou a reagovať na kritické situáciu skôr, než o nich bude zákazník vedieť.

Ďalším faktorom týchto služieb je časová reakcia na poruchový stav a rýchlosť odstránenia nefunkčnosti systému. Nakoľko sme vždy pristupovali k servisu zodpovedne a problémy riešili naozaj nadštandardne rýchlo, čo nie je bežným štandardom (skôr naopak), rozhodli sme sa, že tento nadštandard bude poskytovaný len zákazníkom, pre ktorých má tento prístup určitú hodnotu a zmysel, teda za zvýšenú cenu. Všetky tieto pravidla a skutočnosti sú zjavne viditeľné v tabuľke Zmluva o technickej službe (PAUŠÁL).

Akékoľvek nedorozumenia, otázky, ďalšie nadštandardné služby môžeme spolu prediskutovať prostredníctvom mailovej komunikácie, alebo osobne.


Späť