Argumenty

pre poskytovanie servisnej starostlivosti len na základe zmluvy o TS
s poplatkom za vykonanie pravidelných úkonov požadovaných platnými normami.

VYCHÁDZAME Z NASLEDUJÚCICH TÉZ

1)     Ak si kúpime nejakú techniku, žiadame aby počas celej svojej životnosti plnila svoj účel a spoľahlivo fungovala.

2)     Potrebujeme, aby sme vynakladali čo najmenej času a energie na udržanie funkčnosti a spoľahlivosti zariadenia.

3)     Chceme, aby zariadenie nikoho neohrozovalo na živote, zdraví a majetku.

4)     Potrebujeme, aby sme pri prevádzkovaní zariadenia neporušovali legislatívne rámce (STN, zákony).
(a nevystavovali sa tak riziku ekonomických sankcií zo strany štátnych kontrolných inštitúcií či riziku súdnych sporov s poškodenými, dôsledkom nášho i keď nevedomého porušovania legislatívnych rámcov)

ARGUMENTY PRE NAŠE POSKYTOVANIE A VAŠE PRIJATIE TAKEJTO SERVISNEJ STAROSTLIVOSTI :

Zodpovednosť za systém
a dôsledky súvisiace s jeho prevádzkou nesie vlastník (prevádzkovateľ) systému. Na základe tejto zmluvy Vám z tejto zodpovednosti nehrozí žiadna nepríjemnosť. Postaráme sa o všetko, čo legislatívne rámce vyžadujú.

Zmluva s prevádzkovateľom PCO
Všetci prevádzkovatelia systémov, ktoré sú pripojené na PCO ( pult centralizovanej ochrany -  Polícia, SBS) sa v zmluve zaviazali k dodržiavaniu noriem a k zabezpečeniu pravidelnej údržby systému. (pravidelné prehliadky a skúšky). Na základe našej starostlivosti prestanete porušovať toto ustanovenie zmluvy a zmluva sa stane opäť platnou. Bez pravidelnej údržby platíte za ochranu bez právnych záruk.

Poistenie majetku chráneného EZS
Vaše poistenia ( u zmlúv s Políciou je takéto poistenie povinné pre pripojenie na PCO ) sú veľmi neisté. Poisťovňa môže odmietnuť uhradiť škodu na základe porušenia zmluvy. (Divili by som sa, keby tak neurobila). Budeme chrániť Vaše záujmy pri možnej poistnej udalosti a jej likvidácii.

Životnosť  EZS a jeho spoľahlivá prevádzka
Naša pravidelná udržiavacia činnosť zvyšuje stabilitu a účinnosť systému. Minimalizuje jeho poruchovosť. Odhaľuje skryté porucha skryté nefunkčnosti systému. Pravidelné poplatky zaručujú našu snahu udržať funkčnosť systému i spokojnosť zákazníka čo najdlhšie. 

Rekonštrukcia a modernizácia EZS
Takáto servisná starostlivosť za poplatok nás vedie k snahe minimalizovať jej časovú náročnosť. To zaručujú najnovšie technológie. Je teda aj v našom záujme modernizovať Vaše systémy. Preto budeme zákazníka motivovať k rekonštrukcii a modernizácii EZS zvýhodnenými cenami za rekonštrukciu a znížením pravidelných poplatkov za paušálny servis.

Požiadavka na vysokú odbornosť a znalosť konkrétnych systémov
Na tomto sme si stále zakladali. Vysoká odbornosť a znalosť systémov nám umožňuje odstraňovať skryté i zjavné poruchy systémov v krátkom čase a za minimálne náklady (v porovnaní s poskytovateľmi TS, kde sa vďaka minimalizácii mzdových nákladov stále obmieňajú technici to musí byť zjavné a znateľné ). Paušálne poplatky nám umožňujú uchovávanie informácii i znalých (nákladnejších) technikov.   viac...

 

  Zažili sme v praxi dodávateľa, ktorého servisný technik hľadal u zákazníka konkrétne zariadenie pol dňa, aby na ňom odstránil triviálnu poruchu (výmena akumulátora v zdroji). Taktiež sme videli zásah servisného technika, ktorého analýza a odstránenie poruchy chybne inštalovaného konektora trvala  2,5hod. Bez zaváhania boli zákazníkom tieto servisné úkony zúčtované hodinovou sadzbou. Oba zákroky by sme zvládli na základe našich štandardov do 15 min. Je potom otázne, či ich nižšia hodinová sadzba je v prospech zákazníka. Ak musíme pripustiť, že naša odbornosť nebola dostatočná, znižujeme hodinovú sadzbu v prospech zákazníka. Ja ako majiteľ a konateľ sa venujem tejto technike od roku 1991 a náš prvý technik od roku 1993. Sme pripravení odovzdávať všetky skúsenosti a znalosť konkrétnych systémov ďalším technikom, posilňovať vnútorné pravidlá pre uchovávanie informácii o systémoch a tak udržať funkčnosť a hodnotu našej spoločnosti aj do ďalekej budúcnosti.

 

Potreba oddelenia sa od časti dodávateľov EZS porušujúcich zákony, normy i pravidlá korektnej obchodnej súťaže
Značná časť poskytovateľov služieb (stále viac) ignoruje legislatívne rámce a dodržiavanie zákonov a noriem, čím si znižuje náklady a obsadzuje tak trh nižšími cenami. Nechceme a nemienime sa tomuto trendu prispôsobiť. Týmto spôsobom chceme na dané skutočnosti poukázať, informovať zákazníkov a vytvárať tlak na neserióznu konkurenciu. viac...

 

Toto nie je pravidlo. Na trhu je veľké množstvo silných hráčov, ktorí dodržiavajú všetky pravidlá. Ty najsilnejší sa spolupodieľajú na ich tvorbe. No náš ekonomicky slabší región vytvára predpoklady pre takéto sa správanie pre prílišný ekonomický tlak zákazníkov. Neznalosť zákonov, noriem, vykonávanie činnosti bez oprávnenia, nesúdnosť – dovoľte, aby sme Vás i seba pred týmto chránili.

 

Ochrana záujmu ostatných užívateľov EZS a prevádzkovateľov PCO
Značná časť systémov je pripojená na pulty centralizovanej ochrany. Systémy, ktoré nie sú postavené a prevádzkované
podľa noriem neohrozujú len záujmy samotného prevádzkovateľa EZS, ale aj prevádzkovateľa PCO a všetkých ostatných užívateľov EZS pripojených na ten istý PCO. viac...

 

Neudržiavané a zle navrhnuté a postavené zariadenia, majú omnoho častejšie a vážnejšie poruchové stavy počas ktorých sú schopné zaťažovať a znižovať účinnosť PCO. Spolupodieľajú sa na znižovaní dôslednosti výkonu služby operátorov PCO i výjazdových skupín. 

 

Správca PCO a prevádzkovanie EZS bez údržby a pravidelných kontrol
Nakoľko sa venujeme aj správe a údržbe PCO súkromného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby (SBS), je pre nás existenčne dôležité, aby boli systémy pripojené a strážené týmto PCO postavené a prevádzkované s plnou zodpovednosťou a v zmysle legislatívy a noriem.  viac...

 

Za funkčnosť a stabilitu PCO zodpovedáme NON-STOP 365dní v roku (dni, noci, sviatky). Nie len pre ochranu prevádzkovateľa PCO, ale aj pre vlastný pokojný spánok je pre nás jediné možné, prevádzkovanie systému v zmysle platných noriem. Doposiaľ bol zodpovedný prístup k prevádzke EZS ponechávaný na zákazníka. Nie je pre nás prijateľné naďalej akceptovať tento stav. Je v neprospech všetkých. Užívateľa EZS, prevádzkovateľa PCO i správcu PCO. Áno, zvýšenie serióznosti a kvality súvisiacich služieb je za cenu poplatku za servisnú starostlivosť, no tento stav je ďalej neudržateľný. V prípade, že to trh odmietne celoplošne, prestaneme sa venovať tejto činnosti. Naše skúsenosti a počet klientov o ktorých vieme, že požadujú kvalitu a serióznosť nás ale vedie k presvedčeniu, že zvýšime serióznosť a kultúru poskytovania týchto služieb v celom regióne.

 

Servis techniky je neefektívna činnosť, preto sa jej mnohí dodávatelia snažia vyhnúť
Snažíme sa poskytnúť Vám serióznu servisnú starostlivosť a využiť nedostatok takejto služby na trhu v náš i Váš prospech. Stanovili sme túto činnosť ako samostatný produkt a sme za presne stanovených podmienok  ochotní prevziať do servisnej starostlivosti aj cudzie objekty. Zväčšovaním počtu takýchto klientov sa zvyšuje efektívnosť takejto služby. Pre poskytovanie tejto služby sme stanovili prehľadné pravidlá. 

Poskytovanie rôznej úrovne komfortu služieb podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov
Prístup k poskytovaniu servisných a udržiavacích služieb má široký rozsah v kvalite a komforte. Rozhodli sme sa  rozdeliť úroveň komfortu poskytovaných služieb podľa potrieb a možnosti klientov na 5 úrovní. Od úplného základu a štandardu až po VIP prístup.  viac...

 

Naša spoločnosť sa vždy snažila pristupovať k EZS a jeho servisu, ako k zariadeniam s vysokou prioritou. Ak zariadenie nefunguje, v lepšom prípade nechráni majetok, v horšom obťažuje užívateľa, okolie, prevádzkovateľa PCO ... (zvuk sirény, klávesnice, bombardovanie PCO nezmyslami ...). Naši zákazníci sú zvyknutí na takmer trvalý prístup k našej podpore. Naša trvalá dostupnosť a ochota pomôcť kedykoľvek je vysoko nad štandardami poskytovania služieb u iných dodávateľov a v inom sektore služieb. Nie je možné tento stav zachovať, pretože pre veľký počet klientov  je neúnosný ako ekonomicky tak psychicky. Nedá sa  požadovať od zamestnancov (a asi ani od konateľa) pohotovosť bez ekonomického dôsledku. Preto je súčasťou nových podmienok poskytovania servisných služieb technické riešenie pre zabezpečenie dostupnosti technikov len pre klientov a len v čase podľa úrovne zmluvy o TS. Ak je to pre klienta dôležité a stojí mu to za poplatok, môže mať prístup k našej podpore NON-STOP 365 dní v roku 24 hod. denne a za výrazne nižšie ceny. Ak to pre neho nie je hodnota, za ktorú by chcel platiť, poskytneme mu služby s nižším komfortom za nižší paušálny poplatok, no s vyššími cenami pri servisnom zákroku.    

 

Spoplatnený prístup k servisnej starostlivosti nie je náš výtvor, odpozorovali sme ho od lepších a väčších
Prax ukázala, že každá seriózna organizácia, ktorá je na trhu dlhší čas, raz musí riešiť nárast a zložitosť servisu, pokiaľ chce udržať komfort svojich služieb a dôveru zákazníkov. Organizácie, ktoré vstúpia na trh len na krátky čas a zneužívajú výhodu neexistencie servisných povinností vo svoj ekonomický profit poškodzujú záujmy zákazníkov i serióznych dodávateľov z dlhšou životnosťou. Je potrebné si to uvedomovať a upozorňovať na to. Od nich to nečakajte.


Späť