Zmluva o technickej službe (TS) - základ ezs

Spoločný popis všetkých typov zmlúv:

Právna zodpovednosť za prevádzku EZS

V zmysle platnej legislatívy je povinnosť prevádzkovať systém dodržujúc zákony a STN. Dodržiavanie noriem je povinnosťou vlastníka (prevádzkovateľa) EZS. Nesie za svoj systém plnú zodpovednosť. Nedodržiavanie noriem nie je jednoznačne súdne stíhateľné ani vymáhateľné (je tomu tak pre pružnosť a vývoj technických noriem). Všetky „nepriaznivé“ dôsledky užívania EZS však už sú súdne stíhateľné ak sa preukáže, že boli spôsobené nedodržiavaním noriem pri prevádzkovaní EZS (to platí všeobecne pre akékoľvek zariadenie.) 

Zmluva ako povinnosť zo zákona

Predmetom zmluvy je poskytovanie TS podľa špecifikácie zákona. V tomto prípade ide o všetky úkony spojené s dodaním, montážou, servisom, údržbou a revíziami EZS. Zmluva definuje vzájomný vzťah prevádzkovateľa EZS (Vás) a poskytovateľa technickej služby (DOBRO, spol. s r.o.) v zmysle platnej legislatívy a platných technických noriem pri poskytovaní technickej služby. Ide o podobnú zmluvu ako sme vytvorili a podpísali so všetkými klientami doposiaľ. (Písomný zmluvný vzťah je povinnosť vyplývajúca so zákona o súkromnej bezpečnosti 473/2005 Z.z. )

Dodržiavanie STN ako podmienka prístupu k službám DOBRO, spol. s r.o.

Hlavná zmena v novej zmluve spočíva v tom, že je platnosť tejto zmluvy podmienená prevádzkovaním EZS v zmysle platných technických noriem. Z týchto vyplýva rad úloh pre prevádzkovateľa. Dôležitou povinnosťou je zabezpečiť v pravidelných intervaloch kontrolu funkčnosti a bezpečnosti EZS poskytovateľom technickej služby s licenciou.

Všetky systémy, ktoré po roku 2016 budú v našej servisnej starostlivosti budú vďaka tejto zmluve prevádzkované v súlade s platnou legislatívou. Vďaka týmto zmluvám budeme dbať na funkčnosť, spoľahlivosť i zákonnosť používania systému. 

Zmluva bude obsahovať podmienky poskytovania TS. Súčasťou podmienok je cena za úkony, ktoré je potrebné pravidelne vykonať. Umožnením vykonať tieto úkony a úhradou ich ceny po ich vykonaní si prevádzkovateľ zabezpečí ročnú starostlivosť o svoj systém za podmienok a v cenách uvedených v Zmluva o technickej službe (PAUŠÁL-EZS)  - tabuľka. a základný cenník – Základ EZS.

Zmluva o TS -ZÁKLAD Vám zabezpečí prístup k naším odborným službám a našej starostlivosti. Nakoľko však cena neobsahuje žiadnu pridanú paušálnu hodnotu, budú poskytované za štandardných nezvýhodnených cenových podmienok a v čase a rýchlosti podľa vyťaženosti technikov činnosťou na objektoch s vyšším paušálom.

 Základné podmienky poskytovania služieb „ZÁKLAD“ v ktorých je rozdiel oproti zmluvám „PAUŠÁL“:

 • Dostupnosť  objednania servisu (služby) - počas pracovnej doby  (v pracovných dňoch   7.30 -11.30 a 12.00 - 16.00 )
  Naša spoločnosť technickými prostriedkami definuje prístup na všetky služobné telefónne čísla podľa úrovne zmluvného paušálu. Prístup k technikom bude pri zmluve ZÁKLAD EZS len počas pracovnej doby. Mimo pracovnej doby budete presmerovaný do hlasovej služby, respektíve záznamníka kde môžete nahlásiť požadovaný servisný úkon. Toto môžete urobiť aj na e-mail.

 

 • Nástup na servisný zásah (pokus o opravu) - podľa vyťaženia technikov (snaha čo najskôr, štandard do 3 dní, max. do 5 dní )
  Po nahlásení požiadavky o servisný úkon sa bude snažiť naša spoločnosť poskytnúť tento v čo najkratšej možnej dobe. No uprednostňované bude dokončenie rozpracovanej zákazky, klienti v záruke a klienti vo vyššom paušálnom zmluvnom vzťahu. Za slušné budeme považovať nástup do 3 pracovných dní. Pri vážnych a krízových stavov najneskôr do 5 pracovných dní. 
 • Čas na odstránenie nefunkčnosti zariadenia - po oprave alebo výmene  (nefunkčných komponentov, max. 30 dní)
  Nástup na servisný zásah a čas odstránenia nefunkčnosti zariadenia nie sú totožné pojmy. Po nástupe na servisný zásah servisný technik zistí príčinu nefunkčnosti a ak ide o jednoduchú poruchu a jej odstránenie sa javí časovo nenáročné poruchu sa  pokúsi odstrániť. Ak nie je možné odstránenie tejto nefunkčnosti pre poruchu niektorého komponentu alebo väčší rozsah prác (poškodenie kabeláže, neznáma porucha) systém zostáva nefunkčný do opravy alebo výmeny  komponentu a naplánovania opravy podľa časových možností technikov. Chybný komponent je možné nechať opraviť u dovozcu (výrobcu) zariadenia a opätovne nainštalovať. Tento proces by nemal trvať viac ako 30 dní. V prípade, že nie je možné tento komponent opraviť, bude jeho oprava trvať viac ako 30 dní, alebo zákazník nechce čakať tak dlho, je možné, (ak to vek zariadenia umožňuje) zakúpiť a vymeniť pokazený komponent. V takom prípade sa čas sfunkčnenia systému skráti na minimum (do 5 pracovných dní)
 • Príjem technických správ z EZS na náš PCO - správy na PCO sa neprijímajú
  Spoločnosť DOBRO, spol. s r.o, prevádzkuje technické prostriedky (PCO) pre príjem technických informácií zo zariadení klientov. Príjem dôležitých technických a poruchových informácií nám dáva schopnosť udržať zariadenie v trvale funkčnom a bezporuchovom stave s možnosťou okamžitej reakcie pri akýchkoľvek problémoch a zo schopnosťou udržať zariadene funkčné aj na diaľku bez príchodu na objekt (vo väčšine prípadov). Táto služba je dostupná len u vyšších paušálov.
 • Záruka na akumulátor (akumulátor je spotrebný materiál)záruka je ½ roka
  Záruka na akumulátory je u väčšiny veľkopredajcov ponechávaná výhradne na nás. Ide o spotrebný materiál a  je mu možno ublížiť bez možnosti to dokázať. Upustili sme od nakupovania lacných akumulátorov a nemávame problémy s akumulátormi. No prehrievanie akumulátorov a  časté vybíjanie môže skrátiť životnosť či úplne poškodiť akumulátor.Záruku teda preberáme na seba. U vyšších paušálov túto záruku predlžujeme a u najvyššieho paušálu MAXIMUM je záruka trvalá a výmeny sú v cene paušálu.

 

ZMLUVY „PAUŠÁL“ Vám oproti zmluve ZÁKLAD zabezpečia rýchlejší prístup k službám, rýchlejšie odstránenie nefunkčnosti, nižšiu cenu servisných úkonov intenzívnejšie vnímanie stavu Vášho zariadenia a ďalšie benefity.

Viď:

ZMLUVA O TECHNICKEJ SLUŽBE – PAUŠÁL MINIMUM EZS 

ZMLUVA O TECHNICKEJ SLUŽBE – PAUŠÁL ŠTANDARD EZS 

ZMLUVA O TECHNICKEJ SLUŽBE – PAUŠÁL KOMFORT EZS 

ZMLUVA O TECHNICKEJ SLUŽBE – PAUŠÁL MAXIMUM EZS

 

   Porovnanie služieb jednotlivých zmlúv je v Zmluva o technickej službe (PAUŠÁL-EZS)  - tabuľka.

Späť